ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI, ÉS HÍRLEVÉL KÜLDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Rohr kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéshez kapcsolódóan. 

A Rohr kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.trafikapollo.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése során az Ugródeszka hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Rohr Kft.
Székhely: 7634 Pécs, Mária köz 5.
Weblap: www.trafikapollo.hu
Kapcsolattartó: Tóth György
Telefon: +36 30 204-9222
E-mail: trafik@kinotrafik.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

  • e-mail cím.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontbanleírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: trafikmenu@gmail.com

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az trafikmenu@gmail.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amikor ön a www.trafikapollo.hu weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait betartva.
Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Rohr Kft.
Székhely: 7634 Pécs, Mária köz 5.
Weblap: www.trafikapollo.hu
Kapcsolattartó: Tóth György
Telefon: +36 30 204-9222
E-mail: trafik@kinotrafik.hu

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatfeldolgozás:
Társaságunk www.trafikapollo.hu weboldalának létrehozója és üzemeltetője adatfeldolgozóként a Rohr Kft. (Székhely: 7634 Pécs, Mária köz 5.) Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a7634 Pécs, Mária köz 5. címre vagy elektronikusan a trafik@kinotrafik.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a honlapunk működtetése tevékenység nyújtásához kapcsolódóan az Ön IP címét és a cookikat az adatkezelő weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme érdekében kezeljük,
amennyiben Ön megadja adatait önkéntesen az oldalunkon meghirdetett szolgáltatásaink iránti érdeklődés céljából, úgy személyes adatait (név, email cím) az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából, illetve a lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység céljából kezeljük.

Adatkezelés lehetséges jogalapjai:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az általunk ténylegesen végzett egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
weblap fenntartása és felhasználói adatvédelem jogalap :GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. (jogos érdek)
marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. (jogos érdek)
on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érintett hozzájárulása)

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk:
IP cím kezelése
Az adatkezelő jogos érdeke: weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme
Az érintett jogos érdeke: az ön személyes adatainak védelme, adatai titkosságának megőrzése
Érdekmérlegelés: IP címek kezelése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által
kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve.

Sütik (cookie) kezelése:
Az adatkezelő jogos érdeke: weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme
Az érintett jogos érdeke: az ön adatainak titkosságához való joga
Érdekmérlegelés: a sütik elhelyezése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve
Süti kezelési szabályzatunkat az alábbi linken találja:
https://trafikapollo.hu/cookie-kezelesi-szabalyzat/

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja: a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek köre:Az adatkezelő oldalain regisztráló ügyfelek.
Az érintettekre vonatkozó adatok:név, cím, e-mail cím és telefonszám
Az adatok kezelésének időtartama:Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
A hozzájárulás elmaradásának következménye:Ajánlatot nem tudunk adni, illetőleg a szolgáltatás nem lesz személyre szabható.

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
az adat kezelésének korlátozása;
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Kelt: 2020 11.17.